ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2013-14 ಅವಧಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು  ವಿಭಾಗ

Download

ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ

Download

ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

Download

ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ

Download

 

ರಾಷ್ಟೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು

ರಾಷ್ಟೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ವಯಂ ಸಕ್ಷಮಅವಧಿ ಸಾಲ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ರಾಮನಗರ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಅವಧಿ ಸಾಲ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ತುಮಕೂರು

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸಾರಿಗೆ ವಲಯಅವಧಿ ಸಾಲ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಕೋಲಾರ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ದಾವಣಗೆರೆ

ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಮೈಸೂರು

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ವಯಂ ಸಕ್ಷಮಸಾರಿಗೆ ವಲಯ

ಮಂಡ್ಯ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಅವಧಿ ಸಾಲ

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಉಡುಪಿ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ವಯಂ ಸಕ್ಷಮ

ಹಾಸನ

ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಅವಧಿ ಸಾಲ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಅವಧಿ ಸಾಲಕೃಷಿ ಸಂಪದ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಕೊಡಗು

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಬೆಳಗಾವಿ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಹಾವೇರಿ

ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಗದಗ

ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಬಿಜಾಪುರ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಧಾರವಾಡ

ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ, ಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಕಲಬುರಗಿ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಪುನಷ್ಚೇತನ

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ, ಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಬೀದರ್

ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ರಾಯಚೂರು

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ, ಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಕೊಪ್ಪಳ

ಕೃಷಿ ವಲಯಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ

ಯಾದಗಿರಿ

ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ, ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿಮೈಕ್ರೋ ಪೈನಾನ್ಸ್ನ್ಯೂ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾಸೇವಾ ವಲಯ, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಅವಧಿ ಸಾಲ

 

ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೆಂಗಳೂರು  ವಿಭಾಗ

Download

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ

Download

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

Download

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ

Download

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-03-2021 11:37 AM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080